ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

უკან

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით წინსწრებით დაფარვის შესახებ

20 მაისი, 2020

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელმა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N151/04 ბრძანების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტისა და მომხარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შეცვალა საკრედიტო და ავტო სესხებზე სესხის საკუთარი სახსრებით დაფარვის პირობა და წინსწრების საკომისიო სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მსგავსად გაავრცელა არა მარტო სესხის სხვა ბანკიდან გადაფარვაზე, არამედ სესხის საკუთარი სახსრებით დაფარვის შემთხვევაზეც, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

აღნიშნულის შესახებ მომხმარებლებს ეცნობათ 2020 წლის 03 აპრილს, ხოლო დამატებით 2020 წლის 20 მაისს.

აღნიშნული ცვლილება ამოქმედდება 2020 წლის 20 მაისიდან