ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

მისია და მიზნები

მიკოროსაფინანსო ორგანიზაცია ,,ბერმელი” ეწევა საფინანსო საქმიანობას მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის.

კომპანია ,,ბერმელის” ამოცანაა მრავალფეროვანი, მაღალხარისხოვანი და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურება მოსახლეობისათვის.

თხუთმეტწლიანი გამოცდილება ბაზარზე და ოპტიმალური მომსახურება კომპანიის სტაბილურობის გარანტიაა.

ორგანიზაციის ამოცანაა:
ა. გახსნას ფილიალების ქსელი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;
ბ. შესაბამისად გაზარდოს დასაქმებულთა რაოდენობა.

ორგანიზაციის მიზანია:

ა. კომერციულ და სოციალურ ამოცანათა ერთმანეთთან დაახლოება და  მათ შორის ბალანსის დაცვა.
ბ. ინვესტიციების მოზიდვა.