ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სამომხმარებლო სესხი

სესხის პირობები

სამომხმარებლო სესხი

სამომხმარებლო სესხის ასაღებად საკმარისია მთლიანად თქვენს ოჯახს ჰქონდეს რეალური და სტაბილური შემოსავლები კერძო ბიზნესებიდან, საოჯახო მეურნეობიდან, ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან, თავდებობა – (თავდების მიერ დეკლარირებული ქონების უზრუნველყოფით) და ა.შ.

სესხი შეგიძლიათ აიღოთ ნებისმიერი ფინანსური საჭიროებისთვის 3,000 ლარამდე.
საპროცენტო სარგებელი გაიანგარიშება დღეების მიხედვით, წლიური 365 დღის ბაზაზე.